WMS servery

Web Map Service (česky webová mapová služba) je protokol vyvinutý firmou OGC, díky němuž GIS klient získá geodata ze serveru přístupného na internetu a vykreslí je jako obrázek – mapu, která má přiřazené souřadnice. Nejčastěji je pak v rastrovém formátu (typicky .jpg a .png). Velmi populární „formát“ geografických dat pro GIS, který je však pouze prohlížecí

Obsah
  1. Jak to funguje?
  2. Klady a zápory použití
  3. Seznam WMS služeb zdarma
  4. Významní poskytovatelé

Jak to funguje?

Uživatel, který je připojen k internetu, si prostřednictvím GIS klienta vyžádá data z webového serveru, kde jsou uskladněné geoinformace. Server na základě tohoto požadavku, vrátí do klienta mapu jako obrázek v různých formátech (nejčastěji .jpg a .png) a klient ho zobrazí jako vrstvu. Těchto vrstev může být více a mohou se překrývat. Pro jednotlivá přiblížení většinou server vrátí jiné obrázky odpovídající danému měřítku.

Ke komunikaci mezi klientem a prohlížečem slouží HTTP (Hypert Text Transfer Protocol) a jeho typy dotazů. Přes ně si lze vyžádat kromě mapy například atributy daného prvku o zadaných souřadnicích ve formátu .xml.

Klientem může být typicky GIS software – ArcMap, QGis atp. nebo také on-line geoprohlížeče – příkladem je Geoprohlížeč ČÚZK.

Klady a zápory použití

Mezi zcela zásadní vlastnost WMS bezesporu patří to, že jde o prohlížecí službu. Je velmi rozšířená, ale pokud chcete data upravovat, byť jen legendu, narazíte na problém. Většinou se totiž musí sáhnout k vektorizaci či úpravě dat v grafickém editoru. Níže jsou popsány pozitiva a negativa použití těchto geodat především z uživatelského hlediska.

V současné době jde o nejrozšířenější geodata, která jsou nabízená zdarma. Souvisí to mimo jiné s tím, že se špatně zneužívají (upravují) a poskytovatelé se tak na rozdíl od jiných „formátů“ tolik nebojí je zveřejňovat. Zacházení s tímto formátem geografické informace je jednoduché. Pokud nevyžadujete žádné složitější funkce, stačí většinou nakopírovat URL konkrétního serveru do GIS prohlížeče a ten již požadovaná data vykreslí. Kompatibilita napříč softwary je též velkou devizou, lze je totiž připojit téměř do všech GIS prohlížečů – ArcMap, QGis, dokonce i do on-line geoprohlížeče, který provozuje ČÚZK.

Zásadním problémem je neupravitelnost dat a především v českém prostředí velmi časté problémy s legendou, která bývá ve špatném stavu, rozlišení, nebo chybí úplně. Nutné je i neustálé připojení k internetu, resp. ke zdrojovému serveru. Pokud máte pomalé připojení či je dat v požadované vrstvě příliš, můžete se setkat s velmi pomalým vykreslování mapové informace (znatelně rychlejší a s obdobnými vlastnostmi jsou WMTS servery).

Seznam WMS služeb zdarma

V níže uvedené tabulce naleznete množství odkazů na webové mapové služby, které lze vyhledávat pomocí klíčových slov, požadovaného území či poskytovatele dat. Po vyhledání požadované služby můžeš zkopírovat odkaz přímo do GIS, navštivte však stránku poskytovatele (po rozkliknutí zeleného pluska) a seznamte se s konkrétními podmínkami využití! Ačkoliv jsou přístupné zdarma, většina z nich nepřipouští jejich komerční využití.

[table id=1 automatic_url_conversion=true automatic_url_conversion_rel_nofollow=true responsive=collapse /]

WMS se nezobrazuje správně, nelze načíst?

Nejčastější uživatelské chyby

    1. Zkuste vrstvu přiblížit/oddálit. Některé se totiž zobrazují jen v rozpětí určitých měřítek!
    1. URL odkaz byl nakopírován špatně. Na začátku nebo na konci může přebývat mezera, popřípadě kus kódu chybí!
  1. Pomalé internetové připojení. V takovém případě zkus chvilku počkat, třeba se data vykreslí. Případně zkus WMTS službu či jiný formát geodat.

Významní poskytovatelé

Z poskytovatelů WMS dat můžu vypíchnout především tyto: Národní geoportál INSPIRE – CENIAPortál České geologické službyInformační služby ochrany přírody (AOPK ČR) a Prohlížecí službu Geoportálu ČÚZK.

Použité tištěné a elektornické zdroje

  • OGC. (2018). Web Map Service Implementation Specification. [online] Available at: http://cite.opengeospatial.org/OGCTestData/wms/1.1.1/spec/wms1.1.1.html [Accessed 23 Apr. 2018].